Aşağıda Justitia Viewer Programının Kullanıcı Lisansı açıklanmıştır. Kullanıcı lisansında yer alan hükümler değişebilmektedir. Değişiklikler ilgili sürümlerde ve websitesinde ilan edilmektedir. Justitia Viewer Kullanıcı Lisansı ile ilgili sorularınız iletişim adresinden veya sorular sayfasından tarafımıza yönlendirebilirsiniz.

1.SÖZLEŞMENİN KONUSU
İş bu sözleşmede Justitia Viewer – E-Belge Görüntüleyici Programının (lisans sözleşmesinin geri kalan bölümünde kısaca Yazılım olarak anılacaktır) lisanslanmasına ilişkin hükümler düzenlenmektedir. Sözleşme ile aşağıda belirtilen şartlar altında yazılımın bir kopyasını güvenilir kaynaklar üzerinden edinenlere lisans verilmektedir. Sözleşme tarafı olarak programın yazılımcısı Erhan SELİM(lisans sözleşmesinin devam eden bölümlerinde kısaca Hak Sahibi olarak ifade edilecek olup yazılım içerisinde Hak Sahibine ilişkin bilgiler ayrıca yer almaktadır) ve Yazılımı edinenler(kısaca Kullanıcı olarak anılacaktır) bulunmaktadır.
Hak sahibi tarafından https://www.justitiaprojesi.com internet adresinde yürütülen Justitia Projesi( kısaca Proje olarak alınacaktır), diğer alt projeleri bünyesinde toplayan bir şemsiye proje olup Yazılım bu Projenin alt projelerinden birisini oluşturmaktadır.
Bu sözleşmenin kullanıcı tarafından dikkatli bir şekilde okunması gerekir. Yazılımın kullanılmaya başlanılması bu sözleşmede yer alan şartların kullanıcı tarafından koşulsuz olarak kabul edildiği anlamına gelmektedir.

2.YAZILIMIN GÜVENİLİR KAYNAKLARDAN ELDE EDİLMESİ
Yazılımın, Hak Sahibi tarafından Kullanıcılara iletim ve dağıtımı iki şekilde gerçekleşmektedir. Kurulum gerektiren dağıtımlar, yükleyici dosyalar(installer) yoluyla yapılmaktadır. Diğer dağıtımlar ise doğrudan çalıştırılabilir exe uzantılı dosyaları içeren arşiv(zip) dosyalarının dağıtımı şeklindedir. Yazılımın ilerleyen versiyonlarında yazılıma kendini güncelleme yeteneği eklenebilir. 1.2.0.0 sürümünden itibaren kurulum gerektirmeyen exe dosyalarının içeren zip dağıtımları sonlandırılmıştır.
Yazılımın birinci elden dağıtımı bizzat Hak Sahibi tarafından açıklanan adreslerden ve Projenin internet adresi üzerinden veya bu adresten yönlendirilen adreslerden gerçekleşmektedir. Yazılımın sürüm, duyuru ve dağıtım kanalları https://www.justitiaprojesi.com/justitia-viewer-surum-duyuru-ve-dagitim-bilgileri/ adresinde ilan edilir. İlan edilen bu kanallardan elde edilen sürümler güvenilir kaynaklardan elde edilmiş kabul edilir. Eğer yazılım kendi kendini güncelleme yeteneği edinmişsse güncelleme adresi programın dağıtım adresinden farklı bir adres olabilir. Dağıtım ve güncelleme adresindeki değişiklikler aynı kanaldan ilan edilmektedir.
Sözleşmenin takip eden bölümlerinde açıklandığı üzere, işbu sözleşme dağıtımlarla gelen kurulum dosyaları ve arşiv dosyalarını elde eden Kullanıcılara bu dosyaları üçüncü kişilere iletme ve yeniden dağıtma hakkı tanınmamaktadır.

3.LİSANSIN KAPSAMI
3.1. GENEL HÜKÜMLER
3.1.1. Yazılımın bütün hakları Hak Sahibine aittir. Bu lisans sözleşmesi Kullanıcıya sadece yazılımın bilgisayara yüklenmesi, çalıştırılması, kullanılması, görüntülenmesi, depolanması, yedeğinin alınması, ürettiği çıktıların değerlendirilmesi haklarını verir. Yazılımla ilgili tüm lisanslar https://www.justitiaprojesi.com/category/viewer-lisanslari/ adresinden ilan edilir.

3.1.2. Yazılımı edinen Kullanıcı yazılımın kurulum ve arşiv dosyalarını başka kimselere CD, DVD, Harici Disk, internet gibi ortam ve araçlarla ileterek yeniden dağıtma hakkına sahip değildir.
3.1.3. Yazılımın başkaları tarafından iletilmesi ve yeniden dağıtılması Hak Sahipliğini değiştirmez. Hak Sahibinin iletim ve dağıtım hakkını engellemez. Yazılımın Proje üzerinden veya Hak Sahibinden – güvenilir kaynaklardan – edinilmemesi sözleşme şartlarında değişiklik meydana getirmez. Hak Sahibi dışında, Yazılımı herhangi bir suretle edinen ve yeniden dağıtan kişiler bu sözleşme kapsamında Kullanıcı olarak değerlendirilir.

3.1.4. Kullanıcı edindiği yazılımı para karşılığında üçüncü kişilere satamaz, devredemez, kiralayamaz.
3.1.5. Sözleşme hükümleri öncelikli olarak beraberinde geldiği yazılımın o anki sürümü için geçerlidir. Yazılımın güncelleme alarak sürümünün artması durumunda sözleşme süresi uzayacağı gibi sözleşme hükümlerinde bir değişiklik meydana gelmediği, sözleşme sona ermediği veya feshedilmediği sürece Yazılımın sonraki sürümleri ve güncel sürümü iş bu sözleşme kapsamında kullanılmaya devam edilebilir.
3.1.6. Kullanım hakkının devamına ilişkin bu sözleşmede yer alan sözleşme süresi, sözleşmenin değişmesi, sona ermesi ve feshine ilişkin hükümlerin ayrıca göz önünde bulundurulması gereklidir.

3.2. KAYNAK KODLARINA MÜDAHALE
Bu lisans hiçbir şekilde programın kaynak kodlarına müdahale hakkı vermez. Kodları değiştirilen ve yeniden derlenen Yazılım, Hak Sahibi ve Proje adına dağıtılamaz. Herhangi bir isim, marka ve unvan altında yayınlanamaz. Yazılımın geriye derlenmesi yoluyla elde edilecek kodlar olduğu gibi veya değiştirilerek başka yazılımlarda kullanılamaz. Yazılım ile birlikte gelen logo, ikon gibi görsel öğeler, tema ve şablonlar yazılım dışında kullanılamaz ve başka amaçlarla yazılımdan ayrılamaz. Sağlanan dokümantasyonlar Yazılımın kullanımına rehberlik etmesi dışında başkaca bir amaçla değerlendirilemez.

3.2. YAYIN HAKKI
Hak Sahibinin yazılı izni olmaksızın yazılımın logosu, görselleri, ikonları, ekran görüntüleri, rehberleri ve diğer dokümantasyonu, eğitim videoları ile proje websitesinde yer alan aynı nitelikteki elektronik ve fiziki veriler hiçbir yazılı, basılı, görsel, işitsel kaynak ve eserde; elekronik, manyetik, cd, dvd ve internet ortamında yayınlanamaz. Yayın hakkı Hak Sahibine ait olup bu hak doğrudan veya dolaylı olarak çiğnenemez.

4.SORUMLULUK REDDİ
Güvenilir kaynaklardan elde edilmeyen kopyaların kullanımından doğan zararlardan hak sahibi sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden elde edilen kurulum ve arşiv dosyalarındaki Yazılımın kaynak koduna müdahale edilmiş olabileceği kullanıcı tarafından göz önünde bulundurulmak zorundadır.
Yazılımın yüklenmesi, çalıştırılması, güncellenmesi ve sistemden kaldırılması süresince ortaya çıkacak ve yazılım hataları nedeniyle oluşabilecek veri ve performans kayıpları gibi zararlardan Hak Sahibi sorumlu tutulamaz. İşletim sistemi ve network bağlantı hataları, donanım arızası, virüs ve kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi kayıplarından dolayı Hak Sahibinin sorumluluğuna başvurulamaz.
Yazılım kullanılmadan önce yazılımın üzerinde işlem yapacağı dosyalar kopyalanmak zorundadır. Dosyaların yedeklenmemesinden kaynaklanan zararlar hak sahibine yüklenemez.
Yazılım tarafından üretilen hukuki ve teknik metin veya raporların doğruluğunu kontrol etme ve sağlama zorunluluğu kullanıcıya ait olup bu metinlerin hukuki işlemlerde kullanılmasından doğan zararlardan dolayı Hak Sahibinin sorumluğuna gidilemez.
Kurulum gerektiren ve gerektirmeyen dağıtımlarda kurulum ve arşiv dosyalarının güvenilir kaynaklardan temin edilmediği durumlarda, Kullanıcının söz konusu dosyaların Proje internet sitesinden yayınlanan özet değerlerini kontrol etmesi zorunluluğu bulunmakta olup bu zorunluluk yerine getirilmeden gerçekleşen kullanımlardan kaynaklı zararlardan Hak Sahibi sorumlu tutulamaz.

5.YÜKÜMLÜLÜKLER
5.1. KULLANICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Yazılımı kullanmaya başlamakla beraber Kullanıcı;
5.1.1. Yazılımın kendisinde bulunan kurulum ve arşiv dosyalarının üçüncü kişilere dağıtımında iş bu lisans sözleşmesine aykırı hareket etmemeyi ve sözleşmeyi içerikten ayırmamayı, yazılımı geriye derlememeyi, kaynak kodlarına müdahale etmemeyi, yazılımın kodlarını kısmen veya tamamen yayınlamamayı veya başkaca bir yazılımda kullanmamayı ve yazılımı kendi adına mal etmemeyi,

5.1.2. Yazılımla ilgili olarak hak sahibine yapacağı tüm bildirim, geri bildirim ve talepleri erhanselim@yahoo.com e-posta adresi üzerinden ve Projenin iletisim adresi (https://www.justitiaprojesi.com/iletisim/) üzerinden yapmayı, aksi takdirde bu dönüşlerin hukuken alınmamış sayılabileceğini,

5.1.3. Yazılımın kurulum gerektiren ve gerektirmeyen dağıtımlarında, projenin internet sitesinden (https://www.justitiaprojesi.com/justitia-viewer-surum-duyuru-ve-dagitim-bilgileri/) duyurulan yükleme ve arşiv dosyaları özet değerlerini vermeyen arşiv dosyalarından çıkan veya yükleyiciler tarafından yüklenen yazılımın yüklenmesinden ve kullanımından doğacak zararlardan hak sahibi ve Projenin sorumlu tutulamayacağını,
5.1.4. Yazılım ile birlikte veya güncelleme yoluyla sağlanması durumunda yazılım dokümantasyonunu değiştirmeyeceğini, uyarlamayacağını,
5.1.5. Yazılımı para karşılığı kiraya vermeyeceğini, satmayacağını, devretmeyeceğini,
5.1.6 Yazılım ve dokümantasyondan yola çıkarak esinlenmiş eserler yaratmayacağını,
kabul, beyan ve taahhüt eder.

Justitia Viewer Kullanıcı Lisansı

5.2. HAK SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Bu sözleşme ile beraber Hak Sahibi;
5.2.1. Lisans Sözleşmesinin hükümlerini ve Gizlilik ve Güvenlik Politikasını yazılımın içerisinde açıklamayı, bu lisans ve politikada meydana gelen değişiklikleri Proje Websitesinde(https://www.justitiaprojesi.com/) ve değişiklik sonrası ilk güncellemeyle yazılım içerisinde Kullanıcı ile paylaşmayı,

5.2.2. Kullanıcının bilgisi ve onayı olmaksızın kullanıcı tarafından temin edilen veya Yazılımın gerçekleştirdiği işlemlerden elde edilen bilgileri Gizlilik ve Güvenlik Politikasında ifade edilen alanlar dışında saklamamayı ve yazılımın kurulu olduğu bilgisayar dışına taşımamayı,
kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİNİN DEĞİŞMESİ
Sözleşme hükümlerinde meydana gelen değişiklikler Proje Websitesinde(https://www.justitiaprojesi.com/category/viewer-lisanslari/) ve Yazılımın güncellenmesi veya yeni sürümünün yüklenmesi ile beraber yazılımın içerisinde kullanıcının bilgisine sunulur. Yazılımın yeni sürümünün kullanılmaya başlanması sözleşmenin değişikliğe uğramış hükümleri ile beraber bir bütün olarak kullanıcı tarafından kabul edildiğini gösterir.
Yeni hükümler beraberinde geldiği sürümden başlamak üzere değişikliğe uğramadığı ve sözleşme Hak Sahibi tarafından sona erdirilmediği sürece güncellenen sonraki sürümler için de geçerli olur.

7.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, SONA ERMESİ VE FESHİ
İşbu sözleşmenin süresi içerisine eklendiği Yazılımın sürümünün çıkış tarihinden(ilk dağıtım tarihinden) itibaren 1 (bir) yıldır. Kurulum gerektiren dağıtımlarda alınan her yeni güncelleme ile beraber bu süre güncellemenin yayın tarihinden geçerli olmak üzere yeniden başlatılır.
Kurulum gerektirmeyen dağıtımlarda sözleşme süresi yazılımının kullanılmaya başlamasından itibaren 1 (bir) yılla sınırlı olup bu süre uzamamaktadır. Kurulum gerektirmeyen yazılım silinerek güvenilir kaynaklardan kurulum gerektirmeyen yeni bir sürüm yüklenerek bu sürümün çıkış tarihinden itibaren tanınan 1 (bir) yıllık sürenin kullanılması olanaklıdır.
Kurulum gerektiren ve gerektirmeyen sürümlerin çıkış tarihi https://www.justitiaprojesi.com/justitia-viewer-surum-duyuru-ve-dagitim-bilgileri/ adresi üzerinden duyulur. Kurulum gerektiren dağıtımlarda her yeni güncelleme yeni bir sürüm anlamına gelmektedir.
Kullanıcının bu sözleşmede yer alan şart ve yükümlülüklere aykırı hareket etmesi durumunda sözleşme Hak Sahibi tarafından sona erdirilebilir.
Sözleşme Hak Sahibi tarafından Projenin internet adresinden kamuoyuna duyurulmak şartıyla başkaca bir bildirim ve tebligata gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilir.
Sözleşmenin sona ermesi veya feshi ile beraber Kullanıcıya tanınan bu sözleşme kapsamındaki tüm haklar sona ereceğinden, kurulum gerektiren dağıtımlar ile kurulan yazılımın kurulu oldukları bilgisayarlardan kaldırılması ve kurulum gerektirmeyen dağıtımlardan elde edilen yazılımın silinmesi zorunluluğu doğmaktadır.

8.DİĞER HÜKÜMLER
İş bu sözleşmenin uygulanmasında karşılıklı iyi niyet esastır. Bu sözleşme hükümleri gereği açıkça Kullanıcıya verilmeyen tüm haklar Hak Sahibine ait bulunmaktadır.
Yazılımın tamamının veya bir kısmının işlenerek geliştirilmesi durumunda oluşturulan yeni eserin fikri mülkiyet hakkı Hak Sahibine ait olup, Hak Sahibi ayrıca ilgililer hakkında herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın her türlü yasal yollara başvurma hakkına haiz bulunmaktadır.
Yazılımın ve dökümantasyonun telif hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu hükümleri ile koruma altına alınmıştır.
İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda, Ankara Mahkemeleri
yetkilidir.

Erhan SELİM

BİR YORUM BIRAK

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen Ad Soyad Belirtin