1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşmede Justitia Toga Microsoft Office Word Add-In Programının (lisans sözleşmesinin geri kalan bölümünde kısaca Yazılım olarak anılacaktır) lisanslanmasına ilişkin hükümler düzenlenmektedir. Sözleşme ile aşağıda belirtilen şartlar altında yazılımın bir kopyasını güvenilir kaynaklar üzerinden edinenlere lisans verilmektedir. Sözleşme tarafı olarak programın yazılımcısı Erhan SELİM(lisans sözleşmesinin devam eden bölümlerinde kısaca Hak Sahibi olarak ifade edilecek olup yazılım içerisinde Hak Sahibine ilişkin bilgiler ayrıca yer almaktadır) ve Yazılımı edinenler(kısaca Kullanıcı olarak anılacaktır) bulunmaktadır.

Hak sahibi tarafından https://www.justitiaprojesi.com internet adresinde yürütülen Justitia Projesi( kısaca Proje olarak alınacaktır), diğer alt projeleri bünyesinde toplayan bir şemsiye proje olup Yazılım bu Projenin alt projelerinden birisini oluşturmaktadır.

Bu sözleşmenin kullanıcı tarafından dikkatli bir şekilde okunması gerekir. Yazılımın kullanılmaya başlanmasından önce bu sözleşmede yer alan şartların kabul edilip edilmeyeceği Kullanıcıya sorulacak, Kullanıcı tarafından söz konusu şartların reddedilmesi durumunda yazılımın aktive edilmesine olanak sağlanmayacaktır. Yazılımın aktive edilerek veya herhangi bir surette kullanılmaya başlanması kullanıcı tarafından sözleşme şartlarının kabul edildiğini göstermektedir.

  1. YAZILIMIN HAK SAHİBİ TARAFINDAN DAĞITIMI

Kurulum gerektiren dağıtımlar yükleyici dosyalar(installer -clickonce, msi vb.) yoluyla yapılmakta ve bu dağıtımlar aracılığıyla edinilen Yazılım güncelleme alma yeteneğine sahip bulunmaktadır.

Yazılımın, Hak Sahibi tarafından Kullanıcılara iletim ve dağıtımı iki şekilde gerçekleşmektedir.Yazılım birinci elden dağıtımı bizzat Hak Sahibi tarafından açıklanan adreslerden ve Projenin internet adresi üzerinden veya bu adresten yönlendirilen adreslerden gerçekleşmektedir. Güncelleme adresi programın dağıtım adresinden farklı bir adres olabilir. Dağıtım ve güncelleme adresindeki değişiklikler Projenin internet sitesi ve Yazılım içerisinde yer alan Gizlilik ve Güvenlik Politikası üzerinden Kullanıcı ile paylaşılmaktadır.

Sözleşmenin takip eden bölümlerinde açıklandığı üzere dağıtımlarla gelen kurulum dosyaları ve arşiv dosyalarını elde eden Kullanıcılara bu dosyaları üçüncü kişilere iletme ve yeniden dağıtma hakkı tanınmamaktadır.

  1. LİSANSIN KAPSAMI

3.1. GENEL HÜKÜMLER

3.1.1. Yazılımın bütün hakları Hak Sahibine aittir. Bu lisans sözleşmesi Kullanıcıya sadece yazılımın bilgisayara yüklenmesi, çalıştırılması, kullanılması, görüntülenmesi, depolanması, yedeğinin alınması, ürettiği çıktıların değerlendirilmesi haklarını verir.

3.1.2. Yazılımı edinen Kullanıcı yazılımın kurulum ve arşiv dosyalarını başka kimselere CD, DVD, Harici Disk, internet gibi ortam ve araçlarla ileterek yeniden dağıtma hakkına sahip değildir.

3.1.3 Yazılımın başkaları tarafından iletilmesi ve yeniden dağıtılması Hak Sahipliğini değiştirmez. Hak Sahibinin iletim ve dağıtım hakkını engellemez. Yazılımın Proje üzerinden veya Hak Sahibinden edinilmemesi sözleşme şartlarında değişiklik meydana getirmez. Hak Sahibi dışında, Yazılımı herhangi bir suretle edinen ve yeniden dağıtan kişiler bu sözleşme kapsamında Kullanıcı olarak değerlendirilir. 3.1.4. Kullanıcı edindiği yazılımı para karşılığında üçüncü kişilere satamaz, devredemez, kiralayamaz.

3.1.5. Sözleşme hükümleri öncelikli olarak beraberinde geldiği yazılımın o anki sürümü için geçerlidir. Yazılımın güncelleme alarak sürümünün artması durumunda sözleşme süresi uzayacağı gibi sözleşme hükümlerinde bir değişiklik meydana gelmediği, sözleşme sona ermediği veya feshedilmediği sürece sözleşme tarihinden sonraki güncellemeler iş bu sözleşme kapsamında kullanılmaya devam edilebilir.

3.1.6. Kullanım hakkının devamına ilişkin bu sözleşmede yer alan sözleşme süresi, sözleşmenin değişmesi, sona ermesi ve feshine ilişkin hükümlerin ayrıca göz önünde bulundurulması gereklidir.

3.2. KAYNAK KODLARINA MÜDAHALE

Bu lisans hiçbir şekilde programın kaynak kodlarına müdahale hakkı vermez. Kodları değiştirilen ve yeniden derlenen Yazılım, Hak Sahibi ve Proje adına dağıtılamaz. Herhangi bir isim, marka ve unvan altında yayınlanamaz. Yazılımın geriye derlenmesi yoluyla elde edilecek kodlar olduğu gibi veya değiştirilerek başka yazılımlarda kullanılamaz. Yazılım ile birlikte gelen logo, ikon gibi görsel öğeler, tema ve şablonlar yazılım dışında kullanılamaz ve başka amaçlarla yazılımdan ayrılamaz. Sağlanan dokümantasyonlar Yazılımın kullanımına rehberlik etmesi dışında başkaca bir amaçla değerlendirilemez.

3.3. VERİTABANI VE İNDEKSLER

Bu lisans hiçbir şekilde programla beraber gelen ve güncellenen veritabanı ve indeks dosyalarına müdahale hakkı vermez. Veriabanı ve indeksler yazılımdan ayrılamaz ve bunlar herhangi bir isim, marka ve unvan altında yayınlanamaz. Veritabanı ve indeksler olduğu gibi veya değiştirilerek başka yazılımlarda kullanılamaz. Veritabanı ve indeksler bu dosyalara müdahale edilerek içeriği parçalanmak veya içerisinden alıntı yapılmak suretiyle değerlendirilemez.

  1. SORUMLULUK REDDİ

Proje veya Hak Sahibinin gösterdiği kaynaklardan elde edilmeyen kopyaların kullanımından doğan zararlardan hak sahibi sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden elde edilen kurulum dosyalarındaki Yazılımın kaynak koduna müdahale edilmiş olabileceği kullanıcı tarafından göz önünde bulundurulmak zorundadır.

Kurulum gerektiren ve gerektirmeyen dağıtımlarda kurulum dosyalarının Hak Sahibinden temin edilmediği durumlarda, Kullanıcının söz konusu dosyaların Proje internet sitesinden yayınlanan özet değerlerini kontrol etmesi zorunluluğu bulunmakta olup bu zorunluluk yerine getirilmeden gerçekleşen kullanımlardan kaynaklı zararlardan Hak Sahibi sorumlu tutulamaz.

Yazılımın yüklenmesi, çalıştırılması, güncellenmesi ve sistemden kaldırılması süresince ortaya çıkacak yazılım hataları nedeniyle oluşabilecek veri ve performans kayıpları gibi zararlardan Hak Sahibi sorumlu tutulamaz. İşletim sistemi ve network bağlantı hataları, donanım arızası, virüs ve kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi kayıplarından dolayı Hak Sahibinin sorumluluğuna başvurulamaz.

Yazılım tarafından üretilen hukuki metinlerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etme zorunluluğu kullanıcıya ait olup bu metinlerin hukuki işlemlerde kullanılmasından doğan zararlardan dolayı Hak Sahibinin sorumluğuna gidilemez.

  1. YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1. KULLANICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Yazılımı kullanmaya başlamakla beraber Kullanıcı;

5.1.1. Yazılımın kendisinde bulunan kurulum, sistem, veritabanı ve indeks dosyalarının üçüncü kişilere dağıtımında iş bu lisans sözleşmesine aykırı harekete etmemeyi ve sözleşmeyi içerikten ayırmamayı, yazılımı geriye derlememeyi, kaynak kodlarına müdahale etmemeyi, yazılımın kodlarını kısmen veya tamamen yayınlamamayı veya başkaca bir yazılımda kullanmamayı ve yazılımı kendi adına mal etmemeyi, veritabanındaki kendi kişisel verileri haricindeki verileri websitesinde yayınlamamayı,

5.1.2. Yazılımla ilgili olarak hak sahibine yapacağı tüm geri bildirim ve talepleri erhanselim@yahoo.com e-posta adresi üzerinden ve Projenin web adresi üzerinden yapmayı,

5.1.3. Hak sahibi veya proje internet sitesinden duyurulan kurulum dosyalarının özet değerlerini vermeyen yükleme dosyalarından çıkan yazılımın yüklenmesinden ve kullanımından doğacak zararlardan hak sahibi ve Projenin sorumlu tutulamayacağını,

5.1.4. Yazılım ile birlikte gelen veya güncelleme yoluyla elde edilen yazılım dokümantasyonunu, veritabanı ve indeksleri değiştirmeyeceğini, yazılımdan ayırmayacağını, doğrudan müdahale yoluyla içerisinden alıntı yapmayacağını,,

5.1.5. Yazılımı para karşılığı kiraya vermeyeceğini, satmayacağını, devretmeyeceğini,

5.1.6 Yazılım ve dokümantasyondan yola çıkarak esinlenmiş eserler yaratmayacağını, kitap, makale ve yazılarında bunlara yer vermeyeceğini,

kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. HAK SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Bu sözleşme ile beraber Hak Sahibi;

5.2.1. Güvenlik ve gizlilik politikasını yazılımın içerisinde açıklamayı, bu politikada meydana gelen değişiklikleri ilgili güncellemeyle birlikte Kullanıcı ile paylaşmayı,

5.2.2. Kullanıcının bilgisi ve onayı olmaksızın kullanıcı tarafından temin edilen veya Yazılımın gerçekleştirdiği işlemlerden elde edilen bilgileri gizlilik ve güvenlik politikasında ifade edilen alanlar dışında saklamamayı ve yazılımın kurulu olduğu bilgisayar dışına taşımamayı,

5.2.3. Sözleşmenin hükümlerinde meydana gelecek ve lisans şartlarında değişiklik yaratacak hususları yazılımın yeni sürüm ve güncellemelerinde ve/veya Projenin internet adresinde Kullanıcının bilgisine sunmayı,

kabul, beyan ve taahhüt eder.

  1. SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİNİN DEĞİŞMESİ

Sözleşme hükümlerinde meydana gelen değişiklikler Yazılımın güncellenmesi ile beraber kullanıcının bilgisine sunulur ve Proje internet sitesinde duyurulur. Yeni sürüm bir yükleyici dosya ile alınmışsa yazılımın yeni sürümü aktive edilmeden önce Kullanıcıya sözleşme hükümlerindeki değişiklikleri kabul edip etmediği sorulur. Kullanıcı tarafından kabul edilmediği sürece yazılımın güncellenen sürümü aktive edilmez. Yazılımın yeni sürümünün kullanılmaya başlanması sözleşmenin değişikliğe uğramış hükümleri ile beraber bir bütün olarak kullanıcı tarafından kabul edildiğini gösterir.

İnternet üzerinden yazılım güncellemeleri hükümleri değişmiş yeni sözleşme kapsamında gelebilir. İndirme işleminin başlatılması ve yeni sürümün alınarak kullanılma başlanması sözleşmenin değişikliğe uğramış hükümleri ile beraber bir bütün olarak kullanıcı tarafından kabul edildiğini gösterir.

Yeni hükümler beraberinde geldiği sürümden başlamak üzere değişikliğe uğramadığı, sona ermediği veya sözleşme Hak Sahibi tarafından feshedilmediği sürece güncellenen sonraki sürümler için de geçerli olur.

  1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, SONA ERMESİ VE FESHİ

İşbu sözleşmenin süresi yazılımın sözleşme tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır. Kurulum gerektiren dağıtımlarda alınan her yeni güncelleme ile beraber bu süre güncelleme tarihinden geçerli olmak üzere yeniden başlatılır.

Kullanıcının bu sözleşmede yer alan şart ve yükümlülüklere aykırı hareket etmesi durumunda sözleşme Hak Sahibi tarafından sona erdirilebilir.

Sözleşme Hak Sahibi tarafından Projenin internet adresinden kamuoyuna duyurulmak şartıyla başkaca bir bildirim ve tebligata gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilir.

Sözleşmenin sona ermesi veya feshi ile beraber Kullanıcıya tanınan kullanma ve çıktılarını değerlendirme gibi bu sözleşme kapsamındaki haklar sona ereceğinden, kurulan yazılımın kurulu oldukları bilgisayarlardan kaldırılması zorunluluğu doğmaktadır.

8. YAYIN HAKKI

Hak Sahibinin yazılı izni olmaksızın yazılımın logosu, görselleri, ikonları, ekran görüntüleri, rehberleri ve diğer dokümantasyonu, eğitim videoları ile proje websitesinde yer alan aynı nitelikteki elektronik ve fiziki veriler hiçbir yazılı, basılı, görsel, işitsel kaynak ve eserde; elekronik, manyetik, cd, dvd ve internet ortamında yayınlanamaz. Yayın hakkı Hak Sahibine ait olup bu hak doğrudan veya dolaylı olarak çiğnenemez.

  1. DİĞER HÜKÜMLER

İş bu sözleşmenin uygulanmasında karşılıklı iyi niyet esastır. Bu sözleşme hükümleri gereği açıkça Kullanıcıya verilmeyen tüm haklar Hak Sahibine ait bulunmaktadır.

Yazılımın tamamının veya bir kısmının işlenerek geliştirilmesi durumunda oluşturulan yeni eserin fikri mülkiyet hakkı Hak Sahibine ait olup, Hak Sahibi ayrıca ilgililer hakkında herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın her türlü yasal yollara başvurma hakkına haiz bulunmaktadır.

Yazılımın ve dökümantasyonun telif hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu hükümleri ile koruma altına alınmıştır.

İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda, Ankara Mahkemeleri yetkilidir.

Erhan SELİM

BİR YORUM BIRAK

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen Ad Soyad Belirtin